فرهنگ و هنر

01:58 - 26/9/2021

🔺یک نویسنده کورد رئیس انجمن جهانی قلم شد

.

🔺یک نویسنده کورد رئیس انجمن جهانی قلم شد

🔻اول مهر انجمن جهانی قلم (International PEN) رئیس جدید خود را انتخاب کرد، در این دورە #برهان_سونمز، نویسندە نامدار کورد توانست در این انتخابات بە عنوان رئیس جدید انجمن جهانی قلم انتخاب شد.
برهان سونمز از کوردهای دیاربکر است کە بە مدت ۶ سال بە عنوان رئیس انجمن جهانی قلم انتخاب شدە است.

 

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.

بیشترین...