دیدگاه

05:47 - 14/9/2021

هەورامان نیوز

‍ 🔴خود‌ستیزی کرد بە نام ناسیونالیسم!

.

‍ 🔴خود‌ستیزی کرد بە نام ناسیونالیسم!


✍امین حاجی زلمی


با نگاهی اجمالی بە تاریخ فرهنگ و ادب کردی، بە بیشترین اصطلاحات و کلماتی بر‌می‌خوریم کە حاکی از اتهام‌زنی‌ها و تهمت‌های ناروا بە افراد و شخصیت‌های کرد بە بهانەهای مختلف بودە است. اتهامات و تهمت‌هایی کە بە منظور تحقیر افراد صورت گرفتە است کە آن نیز نتیجە محدودنگری و عدم پذیرش تکثر و تحمل همدیگر بودە است. در این نگاە افراد بدون در نظر گرفتن ارزش‌ها و آداب انسانی و اخلاقی جامعە کردی، بە گونەای رفتار کردەاند کە خود را نمونە انسان راستین کرد قلمداد کردە و دیگران را بری از دایرەی کردبودن پنداشتە و تلاش کردە است با برچسب‌زدن‌های مختلف دیگران را از صحنە راندە و آنان را خائن بە امال و آرزوهای انسان کرد معرفی کنند. نمونەهایی مانند بەشهادت‌رسیدن "مامە ریشە" و مدت‌ها بعد توصیف قاتلش بەعنوان قهرمان، بە خاطر منافع حزبی‌است. یا جاش خواندن کسانی در جنوب کردستان صرفا بە علت آن‌کە مانند آنان نیاندیشدەاند، حا‌آنکە در قیاس با عملش، بسیار بهتر از آنان عمل کردە است. و در این ایام کە منظر فرهنگی هەورامان از سوی یونسکو ثبت جهانی شد و بعضی از شخصیت‌ها و افراد کردپرور دوستدار هەورامان در کار این ثبت نقش ایفا کردند، اما در چندین پیج و صفحە مجعول، بە علت این‌کارشان  جاش و خائن بە آمال کردی و همکاری‌ با حکومت مرکزی ایران  متهم و معرفی شدند. حا آنکە عمل و کار اینان در معرفی منظر هەورامان از بس سترگ است کە هرگز در توان صاحبان پیج‌ها و صفحات مدعی نبودە و نخواهد بود. 
ثبت جهانی منظر فرهنگی هەورامان آن‌چنان برای کرد و کردستان اقدام پسندید و ارزشمندی بود، کە سران احزاب مختلف کرد و مسئولین و مقامات حکومت اقلیم نیز از آن تجلیل کردە و قدردان زحمات و تلاش آنانی شدند کە در این راە نقش ایفا نمودند.
اگرچە طی این ایام افرادی با نام و نشان مختلف و ادعای گفتمان کردی در جای جای کردستان مانند کرکوک، شنگال، سلیمانیە دیاربکر، مهاباد، سنندج و کامیاران، با انتشار نام و تصویر اشخاص و افرادی، آنان را صرفا بە بهانە اینکە مثل آنها نمی‌اندیشند و یا در پست و مقام کارمندی در ادارت دولتی مشغولند را جاش و خائن بە کرد و کردستان معرفی می‌کنند. این در حالی‌است کە همینان بارها و بارها دولت را بە باد انتقاد گرفتە کە گویا بە افراد و اشخاص و فرزندان کرد اعتماد و اطمینان نکردە و از دیگر جاهای کشور مسئولین را روانە کردستان می‌کنند. آدمی بە این ایدە اینان می‌اندیشد کە راستی بە کدامین دلیل و بهانەشان ایمان بیاورد.
بجاست کە مردم شریف کرد در شهرهای مختلف بە این حقیقت برسند کە قرار نیست کە هرچە این عدەی معدود (بەزعم خود کردپرور) گفتند درست است و دیگر هیچ. با اطمینان باید گفت کە دایرەی کرد و کردستانی بودن و گسترەی گفتمان کردی، بسی بزرگتر و فراختر از اندیشە و نگاە این مجموعە است و بسیارند کە چونان آنان نمی‌اندیشند و کرد و کردپرور بودە و در راە خدمت بە آرمان‌های انسانی و ملی کرد در راهند و نباید فرزندان کرد با درگیر شدن بە منازعات درونی و رقابتی ناسالم از آمال و آرزوهای ملی خود دور شدە و بە ناصواب مشغول باشند. حقا آنان کە خدمتگزاران راستین مناطق و فرهنگ خویشند، کردهای اصیل واقعیند.
صد البتە حساب آنان کە از آمال و ارزوهای رهایی ملت کرد فاصلە گرفتە و با دشمنان کرد همدست شدە و راە دگر می‌روند، جداست و در این گردونە نمی‌گنجند.

╲\╭
╭ 📡@hawramanews
┗╯\╲
➖ #هەورامان ➖ #‌کوردستان ➖ #‌جیهان➖

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.

بیشترین...