هەورامان

01:07 - 6/4/2021

مریوان| مرز باشماق همچنان تعطیل

مریوان| مرز باشماق همچنان تعطیل

 


هەورامان‌نیوز:
 مرز بین‌المللی باشماق تا دو هفتە دیگر بە روی مسافران بستە‌است. این تصمیم بە دلیل افزایش آمار مبتلایان ویروس کرونا در کوردستان و بە منظور جلوگیری از شیوع بیشتر آن گرفتە شدە است. موج جدیدی از کرونا در اقلیم کوردستان و شرق کوردستان رو بە افزایش بودە و خطرات این موج، بیشتر از امواج قبلی گزارش می‌شود.
🔹باشماق  دیگر مرزهای زمینی بین دو کشور ایران و عراق، از دو هفتەی پیش بستە بە روی مسافران دو طرف مرز، بستە اعلام شدە است.

 

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.

بیشترین...