هەورامان

01:51 - 29/3/2021

با تصویب ستاد کرونای استان کرماشان، بازار جوانرود تعطیل اعلام شد

با تصویب ستاد کرونای استان کرماشان، بازار جوانرود تعطیل اعلام شد

 

هەورامان‌نیوز:
بازارچە مرزی شهرستان جوانرود از امروز بە مدت  پنج روز تعطیل اعلام شد. بنا بە گزارش هەورامان‌نیوز در جوانرود ـا تصویب ستاد مبارزە با کروای استا کرماشان، مقرر گردید بازارچە جوانرود تا روز شنبە 14 فروردین‌ماە تعطیل شود. مصوبە تعطیلی بازارچە جوانرود، بە علت پیشگیری از اشاعە کرونای جهش‌یافتە اتخاذ شدە است.

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.