جهان

10:27 - 17/2/2021

🔴 بهنام محجوبی، در اثر مسمومیت دارویی درگذشت

.

🔴 بهنام محجوبی، در اثر مسمومیت دارویی درگذشت

🌎#هەورامان‌نیوز: بامداد روز سەشنبە 28 بهمن/16 فوریە بهنام محجوبی درویش گنابادی محبوس در زندان، در اثر مسمویت دارویی در بیمارستان لقمان تهران درگذشت. بهنام از روز شنبە بە علت مسمویت دارویی از زندان اوین بە بیمارستان منتقل شدە بود. بنا بە گزارش هرانا بە نقل از یکی از نزدیکان بهنام، پس‌از انتقال محجوبی بە بهداری زندان در روز جمعە، بە علت نبود پزشک، تنها بە  تزریق داروی خواب‌آور بسندە می‌کنند کە این نیز باعث وخامت بیشتر حال وی می‌شود.
🔹بهنام محجوبی از سال 1396 در جریان درگیری‌های گلستان دستگیر و یک سال بعد از سوی شعبە 26 دادگاە انقلاب تهران بە اتهم "اجماع و تبانی علیە امنیت کشور و تجمع غیر قانونی، بە دوسال حبس محکوم و از خرداد امسال بە منظور سپری کردن دوران محکومیتش، در زندان محبوس بود.

https://www.hawramannews.net
╲\╭
╭ 📡@hawramanews
┗╯\╲

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.

بیشترین...