کردستان

06:55 - 23/11/2021

رئیس پارلمان کردستان خواستار پاسخگویی به درخواست های دانشجویان معترض اقلیم شد

.

به نقل از سایت خبری آوینە، ریواز فایق در نشست پارلمان کردستان برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی با دانشجویان معترض اقلیم کردستان را محکوم کردە و درخواست های آنان را بە حق و درست دانست.

وی از وزارت دارایی و آموزش عالی اقلیم خواست هرچە زودتر بە درخواست و مطالبات دانشجویان رسیدگی کردە واقدامات لازم برای از سر گرفتن پرداخت کمک هزینە تحصیلی بە آنان را انجام دهند.

در نشست پارلمان کردستان تصمیم گرفتە شد کە وزرای دارایی و آموزش عالی در رابطە با پیگیری درخواست های دانشجویان معترض بە پارلمان فراخواندە شوند.

لازم بە ذکر است کە تظاهرات و تجمعات دانشجویان اقلیم کردستان در اعتراض به عدم پرداخت کمک هزینه تحصیلی وارد سومین روز خود شده و امروز دانشجویان، با برخورد خشونت آمیز و ممانعت نیروهای امنیتی مواجە شدند.

نیروهای امنیتی و پلیس در سلیمانیە کە در این منطقە عمدتا تحت کنترل و فرمان اتحادیە میهنی هستند، دانشجویان را در خیابان اصلی سلیمانیە محاصرە و اقدام بە استفادە از گاز اشک آور علیە آنان کردند.

دقایقی پیش نیز شبکە تلویزیونی ان. آر. تی، گزارش داد کە نیروهای امنیتی سلیمانیە برای متفرق ساختن دانشجویان معترض، ضمن استفادە از گاز اشک آور، اقدام بە تیراندازی بە سوی دانشجویان کردە اند.

در اربیل نیز شماری از نمایندگان جریان های اپوزیسیون در پارلمان کردستان بە جمع دانشجویان معترض پیوستە و اعلام کردند کە نیروهای امنیتی اربیل، آنان و دانشجویان را بە برخوردهای خشونت آمیز و دستگیری تهدید کردە اند.

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.