جهان

06:57 - 28/11/2021

درگیری میان نیروهای پ.ک.ک و ترکیه در استان دهوک اقلیم کردستان

.

سربست آکرە یی بخشدار منطقە کانی ماسی از توابع استان دهوک اقلیم کردستان اعلام کرد کە امروز یک شنبە 7 آذر / 28 نوامبر، درگیری شدیدی میان نیروهای پ.ک.ک و ترکیه در کانی ماسی روی دادە است.

وی افزود کە هم زمان با این درگیری جنگندە های ارتش ترکیه، اقدام بە بمباران منطقە کردە اند.

همچنین گفت کە این بمباران موجب بروز اضطراب و نگرانی در میان ساکنان منطقە شدە و مدارس کانی ماسی تخلیه شدە است.

این در حالی است کە طی روزهای گذشتە نیروهای پ.ک.ک اعلام کردند نظامیان ترکیه را از برخی مناطق اقلیم کردستان عقب راندە و آنان را شکست دادە اند.

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.