جهان

12:15 - 20/1/2021

انفجارها در عراق/ دست‌کم 9 نیروی شبەنظامی وابستە بە ایران کشتە شدند

انفجارها در عراق/ دست‌کم 9 نیروی شبەنظامی وابستە بە ایران کشتە شدند

هەورامان‌نیوز:

در اثر انفجارهای شب گذشتە در پایگاە‌های شبە‌نظامیان کتائب حزب‌اللە در منطقە جرف‌اصخر در بابل عراق، حداقل 9 شبەنظامی وابستە بە حکومت ایران، کشتە شدند. اگرچە برخی از منابع، حملات را بە آمریکا نسبت دادەان اما مقامات آن کشور گفتە‌اند کە طی ساعات گذشتە هیچ گونە حملەای را در عراق انجام ندادە و از آن اظهار بی‌اطلاعی کردەاند. رسانەهای عربی گفتەاند شاهد سە انفجار در پایگاە‌های شبەنظامیان کتائب‌حزب‌الللە بودەاند.
🔹از سوی دیگر رسانەهای نزدیک بە سپاە پاسداران ایران حملات را تایید کردە و آن‌ها را بە ارتش آمریکا نسبت دادەاند و از کشتە‌شدن 9 نفر خبر دادەاند.

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.

بیشترین...